Long An, ngày 25 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
(V/v Sửa đổi và khắc phục sự cố đăng tải nội dung thông tin chứng chỉ IATF 16949)

Kính gửi: Qúy khách hàng & Đối tác
Lời đầu tiên Công ty TNHH Thịnh Gia Huy trân trọng gửi lời cảm ơn đến Qúy khách đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Hiện tại do sự cố thông tin đăng tải liên quan đến chứng chỉ IATF 16949 trên website, chúng tôi buộc phải thông báo đến Qúy khách hàng về sự nhầm lẫn thông tin này từ ngày 25 tháng 04 năm 2022.
Chứng chỉ IATF 16949 của công ty chúng tôi hiện đang trong quá trình đánh giá và chờ cấp phép. Tuy nhiên do sự nhầm lẫn thông tin, do đó trên website đã đăng tải thông tin sai về chứng chỉ.
Ngay khi phát hiện, chúng tôi đã lập tức gỡ bỏ và cập nhật lại thông tin.
Chúng tôi lấy làm tiếc về vấn đề này. Đây là sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi kính mong nhận được sự thông cảm của Qúy khách hàng & Đối tác.

Xin chân thành cảm ơn,
Trân trọng!

————————
Long An, April 25, 2022

IMPORTANT NOTIFICATION
(IATF 16949 certificate information issue)

To: Customers & Partners
First of all, Thinh Gia Huy Co., Ltd would like to thank you for trusting and choosing our products and services.
Currently, due to the problem of posting information related to IATF 16949 certificate on the website, we are would like to notify our customers about this mistake from April 25, 2022.
Our company’s IATF 16949 certificate is currently under review and pending approval. However, due to the confusion of information, the IATF 16949 certificate information was wrong.
As soon as we discovered it, we immediately removed and updated the information.
We apologize for this matter. This is an unexpected incident, we sincerely hope to receive the sympathy of our customers & partners.

Sincerely thank,
Best regards!