Vải Không Dệt, Vải Xăm Kim , Vải Felt , Vải nỉ » Nguyên Liệu