Thông số Kỹ thuật

Thông số Kỹ thuật - Keo hột

Thông số Kỹ thuật - Keo hột

No

Mã hàng

Quy cách

Phương thức phủ keo

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ
(0C)

Lực ép
(Bar/m3)

Thời gian
(SEC)

1

KT 23

44’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

2

8020 F - W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

3

CM4312F - W

40’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

4

CM 5123 F - W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

5

CM 4123 F - W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

6

CM 5123 F - G

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

7

9028 F - W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

8

9020 F - G

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

9

9020 F - W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

10

9020 F - B

40’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

11

9025 F -W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

12

9025 F - G

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

13

8525 F - W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

14

8530 F-G

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

15

8530 F -W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

16

8825 F-W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

17

8825 F-G

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

18

CT9925 F W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

19

9125F-W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

20

9125F-G

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

21

8030F-W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

22

9125F-B

40’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

23

9525F-W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

24

9525F-G

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

25

7700F-W

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

26

7700F-B

40’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12

27

7700F-G

60’’ x 100 Yds

Fusible Dot

130-150

2-3

10-12