Technology inf

Thông số Kỹ thuật - Dựng Có Keo

DỰNG CÓ KEO
 

No

Mã hàng

Quy cách

Phương thức phủ keo

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ
(0C)

Lực ép
(Bar/m3)

TIME (SEC)

28

H830F-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

29

H830F-B

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

30

740F-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

31

1025MF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

32

1025SF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

33

TO 1025HF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

34

0020F

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

35

1030SF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

36

1025SF-B

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

37

1030HF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

38

1030HF-B

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

39

1040SF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

40

1025HF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

41

1030HF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

42

1025HF-B

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

43

1100HF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

44

1040SF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

45

1040HF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12

46

X 1040HF-W

40’’ x 100 Yds

Spray Fusible

120-150

2-3

10-12