Thông số Kỹ thuật

Thông số Kỹ thuật - Dựng Không Keo

DỰNG KHÔNG KEO

No

Mã hàng

Quy cách

Phương thức phủ keo

Thông số kỹ thuật


Nhiệt độ
(0C)

Lực ép
(Bar/m3)

TIME (SEC)

47

1025S-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

48

1025H-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

49

1025H-B

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

50

1030S-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

51

1030H-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

52

1030H-B

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

53

1035S-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

54

1035S1-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

55

1035H-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

56

1025H1-B

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

57

X1040H-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

58

X1040H-B

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

59

1040S-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

60

1045S-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

61

1040H-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

62

1040H-B

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

63

1050S-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

64

1050H-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible

     

65

1100H-W

40’’ x 100 Yds

Non Fusible