Thông số Kỹ thuật

Thông số Kỹ thuật - Keo Vải

KEO VẢI

No

Mã hàng

Quy cách

Phương thức phủ keo

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ
(0C)

Lực ép
(Bar/m3)

TIME (SEC)

75

6056F-B

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16

76

6056F-W

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16

77

6040F-B

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16

78

6040F-W

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16

79

4040SF-W

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16

80

8864SF-W

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16

81

8864SF-B

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16

82

6060SF-W

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16

83

8864HF-W

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16

84

6060HF-W

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16

85

5020SF-W

44’’ x 100 M

Spray Fusible

160-180

2-3

10-16