Thông số Kỹ thuật

Thông số Kỹ thuật - Keo Mùng

KEO MÙNG

No

Mã hàng

Quy cách

Phương thức phủ keo

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ
(0C)

Lực ép
(Bar/m3)

TIME (SEC)

66

5520F-W

40’’ x 100 Yds

Double Dot

120-150

3

12-15

67

5520F-G

40’’ x 100 Yds

Double Dot

120-150

3

12-15

68

9900F-W

44’’ x 100 Yds

Double Dot

120-150

3

12-15

69

9900F-B

44’’ x 100 Yds

Double Dot

120-150

3

12-15

70

9901F-W

48’’ x 100 Yds

Double Dot

120-150

3

12-15

71

9901F-B

48’’ x 100 Yds

Double Dot

120-150

3

12-15

72

9901F-OW

48’’ x 100 Yds

Double Dot

120-150

3

12-15

73

302F-B

60’’ x 100 Yds

Double Dot

120-150

3

12-15

74

302F-B

60’’ x 100 Yds

Double Dot

120-150

3

12-15